1. Expereans B.V., handelend onder de naam Het ZZP Zorgloket, zal alle aan haar verstrekte gegevens behandelen conform het in de vigerende relevante wet- en regelgeving bepaalde en handelen conform haar ISO 27001-certificering inzake privacy.
  2. De registratie van persoonsgegevens door Het ZZP Zorgloket is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
  3. Alle, in het kader van de klantrelatie, aan Het ZZP Zorgloket verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  4. Het ZZP Zorgloket behandelt alle persoonsgebonden informatie als vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
  5. Het ZZP Zorgloket verplicht zich er voor zorg te dragen dat deze geheimhoudingsverplichting door haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden wordt nageleefd.
  6. Het ZZP Zorgloket verzamelt en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan voor een zorgvuldige en doelmatige dienstverlening aan de klant nodig is.
  7. Bij beëindiging van de met de klant gesloten overeenkomst zal Het ZZP Zorgloket alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten ter beschikking stellen aan de klant behoudens die gegevens die op grond van vigerende wet- en regelgeving door haar bewaard dienen te worden.
  8. De kern van dit privacyreglement – de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens – wordt aan het begin van het dienstverleningstraject schriftelijk gecommuniceerd naar iedere klant.
  9. Indien de klant bezwaar heeft tegen de registratie van bepaalde persoonlijke gegevens, kan de klant, of diens wettelijke vertegenwoordiger, dit melden bij de betreffende deskundige. Deze gegevens worden zo mogelijk aangepast dan wel verwijderd. Dit ter beoordeling van Het ZZP Zorgloket.
  10. Indien de klant op enigerlei wijze misbruik van zijn of haar persoonsgegevens door (een medewerker van) Het ZZP Zorgloket constateert of vermoedt, kan de klant, of diens wettelijke vertegenwoordiger, hierover een klacht indienen bij de directie van Het ZZP Zorgloket conform het klachtenreglement.

Aldus vastgesteld,

Gorinchem, 1 juni 2016

 

Expereans B.V. tevens h.o.d.n. Het ZZP Zorgloket
F.P. Sijmonsbergen, directeur
Postbus 70
4200 AB Gorinchem
0183-699400

info@expereans.nl